Föreningen

PRESENTATION AV FÖRENINGEN

Trädgården som Livsrum är en ideell förening som bildades 2004. Visionen är att

Österlen ska utvecklas till ett av Skandinaviens mest intressanta områden för trädgårdsverksamhet med biologisk mångfald  och hållbar utveckling. Detta kan ske  genom samarbete trädgård, samhälle, forskning och med  broar mot konst och filosofi. Trädgårdsbegreppet innefattar trädgårdsrummet, trädgårdsnäringen, trädgård och hälsa samt trädgård som livsrum. Härigenom kan  regional utveckling, tillväxt och sysselsättning också främjas.

BLI MEDLEM

 

 

Bli medlem och stöd TsL genom att:

 

maila namn adress och telefonnummer till

info@tradgardensomlivsrum.se

 

samt sätta in 100 kr på BG 5794-1718

 

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015

 

Föreningen Trädgården som livsrum

– Blickpunkt Österlen, TsL

Vision

 

Österlen ska utvecklas till ett av Skandinaviens mest intressanta områden för trädgårdsverksamhet med biologisk mångfald och hållbar utveckling i fokus. En väg att gå är att stimulera nytt tänkande och ny kunskap inom områdena trädgårdsutformning, hållbar livsstil och klimatanpassning. Därigenom ska också entreprenörskap, regional utveckling, tillväxt och sysselsättning kunna främjas.

 

Syften

Projekt Skörda regnvatten

• Föreningen vill uppnå ett brett intresse för att i den egna trädgården skörda, lagra och sprida regnvatten som ett led i hållbar utveckling.

• Föreningen vill sprida och marknadsföra projektet genom visningsträdgårdar, demonstrationsanläggningar, prototyper och upparbetat varumärke/logotyp.

• Föreningen vill söka nya former för dialog och samarbete kring erfarenheter av hållbar trädgårdsodling och hushållning med regnvatten.

• Föreningen vill fördjupa samarbetet med Tomelilla kommun och Österlens folkhögskola där utställningen på folkhögskolan är en utgångspunkt.

• Fortsätta samarbeta med Tomelilla kommun om dagvattenhantering Projekt Ekologisk hållbar livsstil

• Föreningen vill verka för en hälsosam livsstil och genom att söka och sprida kunskap kring ekologisk odling, mat som förebygger ohälsa och närproducerad mat.

• Föreningen vill söka samarbete med ekologiska odlare på Österlen och med andra entreprenörer inom livsmedelsområdet för att vara med och stimulera en hållbar matutveckling.

• Föreningen vill stimulera kokkonst kring hälsosam mat.

Grön hälsa:

• Föreningen vill söka samarbetspartners runt hälsa och restaurativa trädgårdsideal.

• Utveckla samarbetet med Ystads kommun, där det finns flera utmärkta örtaträdgårdar bl a en i

Hildegard von Bingens anda.

• Trädgårdens skafferi, din trädgård och din mat.

Den nya styrelsen bör undersöka möjligheterna att gå vidare med projekten.

Forum

Föreningen vill genom Forum erbjuda en mötesplats för samtal kring frågor som hör samman med dess syften och värdegrund. Inbjudna föreläsare ska belysa aktuella teman och initiera samtal. På så vis kan perspektiven förhoppningsvis både vidgas och fördjupas. Redan fastställt program för våren 2015 kommer att genomföras.

1

Aktiviteter

- Revidera och återkomma med projektansökan Skörda Regnvatten till Svenska Institutet - Samarbete med ’Den Engelska Trädgården’ på Svabesholm för kurser och information.

- TsL blir medlem i föreningen Trädgårdsrundan

- Verka för att fler vill finnas under rubriken Skörda Regnvatten/hållbar trädgård under trädgårdsrundan

- Guidade turer i Branteviks trädgårdar

- Inventera kommunernas inslag av grönt i sjukhusmiljö

- Synas i Almedalen (om vi sponsras)

- Medlemsvård: Skicka ut nyhetsbrev ett par gånger per år.

- Tipsa TsL medlemmar om olika aktiviteter som t ex Ecotopia

 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014

Föreningen, som bildades år 2004, har som syfte att verka för Österlens utveckling med betoning på trädgårdens och miljöns betydelse som livsrum i det moderna samhället. Under åren har en omfattande verksamhet ägt rum inom områdena biologisk mångfald, grön hälsa samt trädgård kopplat till konst och kultur.

 

Föreningen har under 2014 hållit 13 protokollförda sammanträden.

 

Under 2014 har föreningen arbetat mot de syften som fastlagts i verksamhetsplanen för året. Det innebär att verksamheten koncentrerats till områdena Skörda regnvatten, Forum samt Ekologiskt hållbar livsstil.

 

Skörda Regnvatten. Genom projektet vill föreningen skapa brett intresse för att i den egna trädgården skörda, lagra och sprida regnvatten samt att sprida erfarenheter och kunskap kring hållbar trädgårdsodling och hushållning med regnvatten.

 

Verksamheten under 2013 var så uppmärksammad och värderad att föreningen och projektet Skörda Regnvatten i februari 2014 tilldelades Tomelilla Naturskyddsförenings Naturskyddspris för år 2013.

 

Mycket av arbetet under 2014 har inneburit spridning av erfarenheter och kunskap. Sålunda har Eva Mathiasson informerat om

verksamheten på Tomelilla biblioteks temadag: Gilla jorden. Föredraget behandlade främst vattensituationen ur olika aspekter. En presentation på samma tema gavs för anställda i Tomelilla kommun. Föredrag och trädgårdsvisning för Österlens trädgårdssällskap genomfördes under sommaren där Eva Mathiassons trädgård visades. Under sommaren hade Ewa Bruce, Monica Olin-Wikman och Eva Mathiasson sina trädgårdar tillgängliga för besök och demonstration av hållbar trädgårdsutformning. Trädgården som Livsrum var även representerad på den sk växtmarknaden i museiträdgården i Simrishamn för att informera om hållbart trädgårdsbruk.

 

I augusti hade Ystads Allehanda ett reportage om hur en klimatanpassad trädgård som den Eva Mathiasson har klarar torka. Magasinet Österlen 360 nr 2 hade en artikel där Skörda Regnvatten uppmärksammades.

 

Föreningen tog också fram en broschyr där principerna för skörda regnvatten presenterades och som nyttjades vid trädgårdsvisningar och föredrag. Broschyren bekostades gemensamt av Föreningen som Livsrum och Tomelilla kommun.

 

Under året har samarbetet mellan Trädgården som Livsrum, Tomelilla kommun och Österlens folkhögskola fördjupats och en gemensam projektansökan ”Skörda regnvatten för hållbart trädgårdsbruk kring Östersjön” inlämnats till Svenska Institutet. Ansökan avslogs med anmodan att återkomma efter justering av vissa utpekade projektdelar.

 

Kontakt har tagits med Trädgårdsfixarna om ett eventuellt samarbete kring utbildning och information.

 

Forum. Verksamheten syftar till att vara en mötesplats för samtal kring angelägna samhälls - och värdefrågor, såväl lokala som globala. Programmet ska medverka till att Österlen är kulturellt aktivt även under vinterhalvåret. Under 2014 har arrangerats sammanlagt 13 relativt välbesökta samtalskvällar med totalt 777 deltagare under perioden februari – april och augusti – november. Samarbetspartners har varit projektet Ekologiskt hållbar Livsstil, Södra Skolan (Brantevik), Simrishamns bibliotek, Simrishamns kommun och Studieförbundet Vuxenskolan. Medfinansiärer har varit Studieförbundet Vuxenskolan, Simrishamns bibliotek och Simrishamns kommun.

 

Simrishamns kommun har för 2014 beviljat Forum ett förlusttäckningsbidrag på maximalt 27000 kronor för täckning av 75% av förlusten. Entréavgiften har normalt varit 60 kronor med tio kronors reduktion för medlemmar.

Ekologiskt hållbar Livsstil. Föreningen vill verka för en hälsosam livsstil och sprida kunskap kring mat som förebygger ohälsa. Främja ekologisk odling samt närproducerad mat. Verksamheten ska också stimulera kokkonst kring hälsosam mat.

 

Under året har informations-/samtalskvällar under temat kokkonst, hälsosam mat och mat som förebygger ohälsa genomförts i samverkan med Forum. Tyvärr har inte resurserna varit tillräckliga för engagemang kring ekologisk odling eller närproducerade livsmedel.

 

Medlemsfrågor. Under året har föreningen ökat medlemsantalet med närmare 50 %. Rekryteringen har huvudsakligen skett vid de av Forum arrangerade samtalskvällarna. Som tidigare har också, framförallt de nya medlemmarna, informerats genom e-post eller brev genom föreningens sekreterare Marianne Stoltenberg-Hansen.

 

Ekonomi. Verksamheten 2014 medförde ett underskott på SEK 12.601,36 som föreslås balanseras i ny räkning.

 

Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som stött föreningens arbete under det gångna verksamhetsåret. Som tidigare år avslutas årsmötet med en liten fest. Varmt välkomna.

 

Brantevik februari 2015

 

Styrelsen

 

STADGAR

 

Ändamål

Föreningens syfte är att verka för Österlens utveckling som trädgårdscentrum, där betoning är på trädgårdens vidare betydelse som livsrum i det moderna samhället med särskild inriktning på livsstils- och hälsofrågor.Begreppet trädgård innefattar här alla slag av trädgårdar såväl privata som näringsdrivna. Samarbete skall eftersträvas medandra organisationer med likartade syften, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

 

Föreningen skall härvid arbeta för att

 

gränsöverskridande samarbete/samtal Trädgård-samhälle-Forskning-Konst-Filosofi initieras.

 

nya kunskapskombinationer görs möjliga som stimulerar projektidéer, lärande och experiment samt understödjer utveckling av nya verksamhetsområden.

 

i samarbete med andra organisationer inom trädgårdsområdet i Österlen evenemang såsom festivaler, mässor, seminarier anordnas samt erhåller stöd.

 

Österlen förknippas med trädgård i vidare mening hela året om.

 

systematisk kunskapsuppbyggnad och kunskapsförmedling/utbildning åstadkommes ganom att på sikt en akademi/ett utvecklingscentrum skapas.

 

Medlemskap

Medlem kan person bli som bedriver forskning, utvecklingsarbete, produktion eller handel inom föreningens område eller som på annat sätt stödjer föreningen i dess arbete och kan förväntas bidra tillförverkligandet av dess ändamål.

Beslut om medlemskap fattas av styrelsen. Även beslut om uteslutning fattas av styrelsen vid fall av försummelse att betala stadgade avgifter eller verksamhet i strid med föreningens syften.

 

Medlem

skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning har fattats av organ inom föreningen.

har rätt att delta i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.

har rätt till fortlöpande information och föreningens angelägenheter.

skall betala den årsavgift som beslutas av årsmötet.

 

Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska bestå av minst  fem ledamöter. Styrlsens ledamöter väljs för tiden t.o.m. nästa ordinarie årsmöte.Ordförande utses av årsmötet, medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare och kassör samt andra funktionärer som anses nödvändiga.

 

Styrelsen handlägger och förvaltar föreningens angelägenheter och skall verka för att realisera föreningens verksamhetsmål.Beslut fattas istyrelsen med enkel majoritet, varvid ordförande har utslagsröst. Styrelsen är beslutsmässig om mer än hälften av antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen har rätt att adjungera de personer som den anser behövs för verksamheten.

 

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

 

Verksamhets- och räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 21 december. Styrelsens verksamhetsår omfattar tiden från årsmötet och med årsmötet påföljande år.

 

Revision

Styrelsen skall senast en månad före årsmötet tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper för det senaste räkenskapsåret samt när det gäller revision av förvaltningen även övriga handlingar som revisorerna önskar ta del av när helst de så begär.

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelsen senast 14 dagar före årsmötet.

 

Möten

Årsmötet hålls före mars månads utgång. Kallelse jämte dagordning för årsmötet översänds till medlemmarna senast tre veckor före mötet.

Styrelsen skall hålla redovisningshandlingarna och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. Medlem som i föreskriven ordning betalat sina avgifter till föreningen har rösträtt på årsmötet. Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

 

Vid årsmötet förekommer följande ärenden:

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet

 

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 

3. Fastställande av dagordningen

 

4. Val av justeringsmän, som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet,  

    samt rösträknare

 

5. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

 

6. Fastställande av medlemsavgifter

 

7. Val av

          a) föreningens ordförande för en tid av ett år

 

          b) övriga ledamöter i styrelsen för en tid av ett år

 

          c) revisorer för en tid av ett år

 

8. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller röstberättigad medlem

 

9. Övriga frågor

 

Extra medlemsmöte

Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra medlemsmöte, om revisorerna med angivet skäl skriftligen så kräver eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till mötet får den som krävt mötet kalla till detta.

 

Kallelse jämte dagordning för extra möte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna.

 

Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.

 

Stadgefrågor

Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I så fall krävs att kallelse till mötet med angivande av ärendet skall ha skett senast två månader före mötet. 2/3 av antalet avgivna röster måste biträda beslutet.

I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål till gagn för trädgårdsnäringen.

 

Copyright © All Rights Reserved